งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 )


คณะเทคโนโลยีการเษตร เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 )
  


            คณะเทคโนโลยีการเษตรได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 ) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ 

            มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (thailand research expo 2023) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรมโดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยปีนี้ 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 18

            ทั้งนี้คณะเทคคณะเทคโนโลยีการเษตรได้ส่งโครงการเข้าร่วมการบรรยาย ในชุดโครงการ เรื่อง การพัฒนานวัฒกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของภูมิภาคตะวันตก (Western SAFE PARK) ทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

  1.  1. โครงการวิจัย เรื่อง การใช้ต้นกล้ามะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายทนโรคในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ หัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส เป็นผู้ร่วมวิจัย
  2.  2. โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวน การผลิตผงซุปเปอร์ฟู้ดจากเศษเหลือของผักเคลอินทรีย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล หัวหน้าโครงการ