การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ


คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ


             คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำและการสันทนาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรในโครงการ 

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำและการสันทนาการแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการเป็นผู้นำและการสันทนาการ คิดวิเคราะห์ วางแผนการบริหารจัดการและการสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งของกลุ่ม สร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน