คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง


คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ณ โรงเรียนอานันท์


         อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่โรงเรียนอานันท์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อรับฟังปัญหาและใช้ 5 เครื่องมือที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
        จากที่ทางโรงเรียนประสบปัญหาการร่วงหล่นของใบไม้จำนวนมาก โรงเรียนมีวิธีการกำจัดโดยกวาดรวมเป็นกองแล้วเผา ส่งผลให้เกิดมลพิษจากควันจากการเผาไหม้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมะสมภายในโรงเรียน ซึ่งใบไม้ดังกล่าวถ้ามีวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม ได้แก่ การนำไปทำปุ๋ยหมัก ก็จะเกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม “โครงการยุวเกษตรพอเพียง สืบสาน รักษาและต่อยอดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ” ขึ้นเพื่อนำเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ของโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถช่วยลดปัญหามลพิษ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนยังส่งเสริมให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าแสดงออก มีจิตอาสา และทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกในการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย