คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9


 

        เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

        โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้


1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการทดสอบลักษณะทางประสาทสัมผัส

  • นางสาวกนกวรรณ ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3
  • นางสาวอรุณี ทองแสงอรุณ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3

2.  รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะสอดปืนผสมเทียมโค

  • นายทวีศักดิ์ ณ บางช้าง นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3. รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ (ประเภทหญิง)

  • นางสาววรัญญา แก้วสะอาด นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 1