กิจกรรม Breast Care Expo Season 2


วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

จัดกิจกรรม Breast Care Expo Season 2

ในงานกิจกรรมนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้

เรื่อง "พืชผักและผลไม้ ที่มีสารช่วยด้านมะเร็ง"

แก่ผู้เข้าร่วมงาน