คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
วันที่ 11 มกราคม 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พร้อมด้วยบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)
เนื่องในสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567