จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills”ด้วยกระบวนการคิดวิศวกรสังคมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills”ด้วยกระบวนการคิดวิศวกรสังคม
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Soft Skills
ที่เป็นทักษะของความเป็นมนุษย์ที่เน้นให้มีความสามารถในการคิดได้ ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ภายใต้กระบวนการวิศวกรสังคม
ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปด้วย
1) ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (นักคิด)
2) ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา (นักสื่อสาร)
3) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา (นักประสานงาน)
4) ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม (นักสร้างนวัตกรรม)