ม.ราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดเพชรบุรี





วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)จังหวัดเพชรบุรี
ร่วมกับนายเกรียงศักดิ์ ชาติปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือแนวทางการจัดทำระบบงานสำหรับหน่วยรับรอง(CB) และหน่วยตรวจ(IB) มาตรฐานด้านการเกษตรและอาหาร

โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีเขียนโครงการเสนอของบประมาณพัฒนาจังหวัดปี 2566