โครงการอบรม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูมะนาว การผลิตและการประยุกต์ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืช”


 
 
 
         เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรม “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ขั้นตอนการขอมาตรฐานการรับรองแหล่งผลิต GAP และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมศัตรูมะนาว การผลิตและการประยุกต์ใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีในการควบคุมโรคพืช” ภายใต้แผนงานวิจัย แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ไม้ผล) ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรประกอบด้วยคุณอรุณี แก้วถาวร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คุณกานต์พิศุทธิ์ เหลี่ยมวิรัช และคุณนันทนา เทพบุญ นักวิชาการเกษตร จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ร่วมกับคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย อาจารย์บุญชาติ คติวัฒน์ อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส และอาจารย์กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา