โครงการวิศวกรสังคมคณะเทคโนโลยีกรเกษตร ชุมชนปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


 

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ลงพื้นที่ชุมชนปากทะเล ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำ Timeline พัฒนาการของชุมชนปากทะเล และ Timeline กระบวนการทำนาเกลือ โดยได้รับเกรียรติจาก นายกอบตปากทะเล รองนายกอบตปากทะเล รองประธานสภาอบตปากทะเล ปราชญ์เกษตร และเกษตรกรผู้ทำนาเกลือให้ข้อมูล

    โดยในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การเก็บข้อมูล และการแก้ไขปัญหา ผ่านการลงมือปฎิบัติจริง