เข้าร่วมงานแข่งขัน The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) ครั้งที่ 7เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้เข้าร่วมงานแข่งขัน
The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) ครั้งที่ 7

ภายใต้แนวคิด "BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม"

โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล 2 รางวัล

จากการแข่งขันรายการนี้