กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะรอบที่ 4”
วันที่ 30 มีนาคม 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคณะรอบที่ 4”

นำโดยอาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ได้นำนักศึกษาที่มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

"พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณคณะเทคโนโลยีการเกษตร"

ร่วมแรงร่วมใจ จิตอาสาพัฒนา ❤