อบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการและเกษตรหัวการค้า


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการและเกษตรหัวการค้า

ณ บริษัท ทีทีออร์แกนิค ฟาร์ม จังหวัดราชบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

เพื่อแนะแนวเส้นทางวิชาชีพหรือแนะแนวเส้นทางการทำงานในอนาคตให้แก่นักศึกษา