กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน WESTERN SAFE PARK


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงาน

แผนงานการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคตะวันตก ( WESTERN SAFE PARK )

โดยมี

▪ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ ▪อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส

▪ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ▪ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

เข้าร่วมกิจกรรม