ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาดูงานพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 29 ตุลาคม 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นำโดย ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ

ตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุบลราชธานี

ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง