นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศึกษาดูงานพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 20 ตุลาคม 2565

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก

นักเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานพื้นที่

ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง