เรื่อง
       เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เป็น วิทยากร
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 8 บ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย

อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง "การบริหารจัดการศัตรูพืช กาแฟ และทุเรียน รวมถึงการทำปุ๋ยหมักจากเศษเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชน"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีอาชีพปลูกกาแฟแต่ประสบปัญหา ในเรื่องของขาดแหล่งรับซื้อ

เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก

จึงช่วยรับซื้อเมล็ดกาแฟและแปรรูป จำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่วและเปิดให้บริการร้านกาแฟสด

เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับนักเรียนและช่วยเหลือผู้ปกครอง รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการธาตุอาหารพืช

การบริหารจัดการศัตรูพืช และการทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เพื่อทดแทนหรือลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต