คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Field Day)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม

 

           อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย ฝึกประสบการณ์นักศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตสัตว์ เช่น ไก่ไข่และแพะไปสู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ต้นกล้า ผักและผลไม้ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษและบุคลากรประจำศูนย์ จากการจัดตั้งและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยสามารถปฏิบัติและดำเนินการได้อย่างยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตรเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพหรือเพื่อการทำเป็นอาชีพเสริมตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและสามารถสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน”

 

          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การปล่องปลาน้ำจืดลงสู่แหล่งน้ำ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ฐานการเรียนรู้ผักยกโต๊ะ ฐานการเรียนรู้ไข่ไก่ ฐานการเพาะเห็ด เป็นต้น ซุ้มอาหารผลิตภัณฑ์ที่มาจากศูนย์เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลุ้นรับรางวัลด้วย