บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายพวงองุ่น และเกลือทะเล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              ดำเนินโครงการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด ภายใต้กลยุทธ์ "ทะเลเพื่อชีวิต" (Ocean for Life) โดยดำเนินโครงการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ในพื้นที่กลุ่มอาชีพผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบ้านพะเนินตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาและแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายช่องทางการตลาดให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

โดยโครงการได้แบ่งเป็น

  • 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop การแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น ที่จัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการอบรม
     
  • 2. ลงพื้นที่สาธิตให้คำแนะนำ ในวัที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ  วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี