โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562


โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการย่อย ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ รวม 7 กลุ่ม ร่วมนำเสนอผลการพัฒนาชุมชน

การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรกับธนาคารออมสินที่ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสในการบูรณาการศาสตร์ความรู้ทางด้านวิชาการในการผลักดันชุมชนให้เกิดการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ภายในงานได้ให้นักศึกษาทั้ง 7 กลุ่ม ได้นำเสนอผลการพัฒนาชุมชนว่ามีความเป็นมาอย่างไร กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ระดับธุรกิจและการประเมินความสำเร็จ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ส่งทีมเข้าร่วม 2 ทีม คือ ทีมฟู้ดแลนด์แดน PBRU ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวปลาคั่วกลิ้ง​ กลุ่มเกษตรกรบ้านนาบัวและทีม Best of the Best ผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งกล้วย ​ทีมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Best of the Best ได้แก่ ทีม Food Food Good Idea นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้าไปพัฒนาผลิตพัฒน์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ แป้งกล้วยจากพลังงานสะอาด โดยหลังจากที่ได้ลงชุมชนเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใด พบว่าสิ่งที่ชุมชนต้องการคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากแป้งกล้วย ช่องทางการขายที่ทันสมัย บรรจุภัณฑ์พร้อมฉลากและการยืดอายุผลิตภัณฑ์ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการผลิตจนถึงกระบวนการและช่องทางในการจัดจำหน่าย ซึ่งหลังจากนี้ นักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ไปนำเสนอผลงานที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับทีมจากสถาบันอื่นอีก 56 สถาบันในพิธีส่งมอบโครงการ

 

    dewi88