มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่นำผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


 

คณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเป็นที่ปรึกษากิจกรรมการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี นำส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทริปเกษตรเพชรเช็คอิน (kasetphet check-in) ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพแหล่งทำการเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั้ง 16 แห่ง ใน 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี สามารถจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการประกอบอาชีพและต่อยอดจากต้นทุนทางสังคมและ ทรัพยากรเกษตรเดิมที่มีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้สร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดยืนของจังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวและเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าเกษตร ทำเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว ทำสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาเครือข่ายและผู้จัดการท่องเที่ยว

สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางการตลาดโดยการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการภายใต้ชื่อทริปเกษตรเพชรเช็คอิน ทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนเกิดความมั่นคงในอาชีพอันเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

    slot deposit pulsa 5000