อาจารย์ประจำคณะ


รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ดร.ดำรงศักดิ์ อาลัย

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.ชมดาว ขำจริง

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์สำรวย มะลิถอด

อาจารย์ประจำคณะ

ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.บำเพ็ญ นิ่มเขียน

อาจารย์ประจำคณะ