ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์

ผศ. นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
ASSIST. PROF. NANAPAS SUWANSIN

NANAPAS.SUW@MAIL.PBRU.AC.TH

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ M.Sc. (Agriculture) Prince of Songkla University
 • วท.บ. (พืชศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช B.Sc. (Plant Science) Second Class Honors, Rajamangala Institute of Technology

ตำราเอกสารประกอบการสอน

 • การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
 • คู่มือการเขียนปัญหาพิเศษ
 • หลักการไม้ผล
 • เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
 • หนังสือพรรณพฤกษชาติในป่าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี เล่ม 1 ไม้ต้น

รายวิชาที่สอน 2/2559

 • 5001201 ระบบการเกษตร 3(2-3-4)
 • 5002801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 1 2(0-150)
 • 5003802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2 3(0-250)
 • 5004803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 3 3(0-250)
 • 5004903 ปัญหาพิเศษ 3(2-2-5)

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

 • นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ และบัญญัติ ศิริธนาวงศ์. (2554). ความหลากหลายไม้พุ่ม ไม้เลื้อยและไม้รอเลื้อยในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมทางวิชาการ ปี 2554 อนาคตชนบทไทย : ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน. 27-29 มกราคม 2554. โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น.
 • นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์. (2554). การทดแทนปริมาณขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเห็ดเป๋าฮื้อด้วยต้นกล้วยและผักตบชวา. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการเห็ดแห่งชาติ. 14-17 ธันวาคม 2554. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่.
 • นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ และอุบล สมทรง. (2555). การวิจัยและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่นในพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์ การประชุมวิชาการ “สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 8 ” ใน “งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 ”. 26 กรกฎาคม 2555. คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ วัชรินทร์ กลิ่นงาม และเอกพจน์ ทวีสุข. (2556). การใช้แกลบกาแฟเพื่อลดปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการผลิตเห็ดภูฏาน. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1 “สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน”. 1 มีนาคม 2556. อาคารศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
 • นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์ และอดิศักดิ์ นิยมธรรม. (2557). การปลูกและขยายพันธุ์ว่านจูงนางในจังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ”. 23 สิงหาคม 2557. อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • สหรัฐ ทองใย และนันท์นภัส สุวรรณสินธุ์. (2558). ผลของปุ๋ยคอกต่อการเจริญเติบโตของกระเจียวขาวปากเหลือง. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ใน การประชุมวิชาการโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2. 26-27 มีนาคม 2558. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร.

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2536 – 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • พ.ศ. 2537 - 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 วิทยาลัยครูมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2540 หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการวิจัย สำนักวิจัย สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2543 ประธานโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2543 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • 14 มิถุนายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • 4 กรกฎาคม 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2550 – 2552 หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2552- 2553 กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ
 • พ.ศ. 2553 – 2554 อาจารย์รับผิดชอบฝ่ายทะเบียน และประเมินผล โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามมกุฎราชกุมารี (อพ.สธ. มรภ. เพชรบุรี)
 • พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 • การฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตอาหารปลอดภัยตามระบบ GAP หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินแปลง (Farm Inspector). 14-15 กรกฎาคม 2548. อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.
 • การผลิตและการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์. 7-10 สิงหาคม 2550.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม.
 • การอบรมความรู้ เรื่องสบู่ดำ พืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง. 13 ตุลาคม 2549. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อสร้างงานวิจัยด้านการเกษตรด้วย R. 26-27 มิถุนายน 2552.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
 • การอบรมหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช. 24 มิถุนายน 2552. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • การอบรมหลักสูตร ระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ. 25 มิถุนายน 2553. ห้องปฏิบัติการวิจัย และเรือนปลูกทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
 • การอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ รองคณบดี รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และประธานสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 18 มีนาคม -30 เมษายน 2556.
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” (นักวิจัยรุ่นอาวุโส). 17 กรกฎาคม 2557. ห้องประชุม 1821 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • การอบรม เรื่องระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา. 22 เมษายน 2558. ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.
 • การอบรมหลักสูตร ระเบียบการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9 พฤศจิกายน 2557.

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

 • ไม้ดอกไม้ประดับ
 • หลักการขยายพันธุ์พืช
 • เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 • การจัดสวนและตกแต่งสถานที่
 • หลักการไม้ผล
 • การประกวดและตัดสินพืช
 • หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
 • สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 • รายวิชาพื้นฐานทั่วไป คือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน เกษตรในชีวิตประจำวัน
 • การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร
 • ระบบการเกษตร

การติดต่อ

 • ห้องทำงาน :ห้อง 1724 อาคารนวเกษตร (อาคาร 17)
 • โทรศัพท์ : -
 • อีเมล์ : nanapas.suw@mail.pbru.ac.th