อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช

Contact

เบอร์โทรศัพท์   : 032-708620
e-mail             : thipsuda.cha@mail.pbru.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
วท.บ. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล


งานวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ

 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช, รังสรรค์ สร้อยสม และศิรินภา เกตุแก้ว. (2555). สถานการณ์การทำประมงแมงกะพรุน บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม : ฉบับ งานประชุมวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8. 312-317.
 • ►ทศวร ทองเหลือ และทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2556). สถานการณ์การทำประมงปูม้า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5. 1-2 สิงหาคม 2556. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 100-101.
 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช, ณัฐศิมา  พึ่งสุดใจ และวรันธรา จุนเจือ. (2559). สีภาชนะและระดับการพรางแสงที่มีผลต่อการอนุบาลลูกปูม้า. ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6. (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 928-933.
 • ►ทิพย์สุดา ชงัดเวช, ชลิดา ช้างแก้ว และชมดาว ขำจริง. (2559). รูปแบบการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว เชิงนิเวศในพื้นที่ป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6. (9 กรกฎาคม 2559). มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี. 1071-1077.
 • ►ฐานิต ต้นสาลี, พรนิภา ล้อมน้อย และทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2561). สถานการณ์การทำประมงปูม้า ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6. 18-20 มิถุนายน 2561. มหาวิทยาลัยบูรพา. 468-471.
 • ►แพรวรรณ สว่างพิภพ, ฐิติมา พ้นภัย และทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2561) ชนิดและปริมาณไข่ของสัตว์น้ำที่ติดมากับเครื่องมือทำการประมงทะเลพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนท่าเรือคลองบ้านบางกุฬา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5. 22 – 23 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 89
 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2562). ความหลากหลายของพรรณปลาที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 (30-31 พฤษภาคม 2562). โรงแรม Tinidee Hotel@Ranong จังหวัดระนอง. 108-115.
 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2563). ความหลากหลายของสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้จากการทำประมงบริเวณชายฝั่ง จังหวัดเพชรบุรี. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11. วันที่ 17 กรกฎาคม 2563.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 1226-1235.
 • ►กัญญาณัฐ แสงคํา, อนุวัฒน์ ช่วยเจริญ และทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2563). การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูทะเล (Scylla serrata) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิด. การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6. วันที่ 20 สิงหาคม 2563. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 234-234.
 • ►วรรณิศา รักษาดี และทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2563). การเจริญเติบโตของ Tetraselmis gracilis ที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเล น้ำนาเกลือ และน้ำจากเกลือทะเลผง. การประชุมวิชาการเกษตร พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563. ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ. 169-172.
 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช และรุ่งกานต์ กล้าหาญ. (2565). การเพิ่มมูลค่าเนื้อหอยจากเศษเหลือทิ้งทางการประมงสู่การผลิตอาหารเลี้ยงปูม้า. วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 50(1). 112-123.
 • ทิพย์สุดา ชงัดเวช. (2565). การเสริมน้ำนึ่งปูม้าเหลือทิ้งเพื่อเป็นสารดึงดูดและกระตุ้นการกินอาหาร ต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปูม้า (Portunus pelagicus). วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 50(6). 1580-1593.