รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

รศ.ดร. บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Bunyat Siritanavonk

ตำแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์

เวลาที่ใช้ทำวิจัย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

ภาควิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         โทรศัพท์  0814550029 โทรสาร 032493279
         e-mail address   bunyat4@gmail.com

ที่อยู่ปัจจุบัน    

​           บ้านเลขที่ 38/109 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ถนนหาดเจ้าสำราญ   อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี    76000​

ประวัติการศึกษา

                วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)               ม. เกษตรศาสตร์        พ.ศ. 2527    

                วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การประมง)                  ม. เกษตรศาสตร์        พ.ศ. 2533    

                ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยี)        ม. ราชภัฏพระนคร      พ.ศ. 2552    

 

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 

                การเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

                บัญญัติ ศิริธนาวงศ์. (2541). ผลของฮอร์โมน LH- RHa และ HCG ต่อการพัฒนาไข่ระยะต่าง ๆ

ของปลาดุกทะเลที่เลี้ยงในกระชัง. คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

                --------. (2543). การเพาะพันธุ์ปลา. โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

                --------. (2543). การศึกษาการเจริญของปลาดุกทะเลด้วยอาหารแตกต่างกัน 4 ชนิดในสภาพน้ำจืดและ

น้ำเค็ม. คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

                --------. (2546). การศึกษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพน้ำบางประการบริเวณแหล่งปลาดุกทะเล : 

คณะเทคโนโลยีเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.

                --------. (2550). การเพาะเลี้ยงปลาดุกทะเล. คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

เอกสารเผยแพร่. 

                --------. (2554). การวิจัยและเผยแพร่การเลี้ยงปลาดุกทะเลโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับการเสริมหัว 

                กุ้งในบ่อของเกษตรกร กรณีศึกษาตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. 

                วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 15 – 23.

                บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ มนทกานติ ท้ามติ้น สุพิศ ทองรอด และ สิริพร ลือชัย ชัยกุล.(2550) การศึกษาความต้องการโปรตีนในอาหารปลาดุกทะเล. รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 หน้า 274 - 279.

                บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ และสุพิศ ทองรอด. (2549). การศึกษาคุณภาพน้ำและอาหารในกระเพาะของ

                ปลาดุกทะเล (Plotosus canius) ในแหล่งอาศัยธรรมชาติ. วารสารการประมง. ปีที่ 59 ฉบับที่ 3 หน้า 205-210.

                บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ พีระวัฒน์ รัตนประทีป และอดิศร สินสอน. (2550) การศึกษาการจับปลาดุกทะเลด้วยล้อมกร่ำและเบ็ดราวในตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 45 หน้า.

                บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ สุพิศ ทองรอด และละอองทิพย์ มธุรส. (2551). การศึกษาความหนาแน่นและ

                ความถี่ในการให้อาหารปลาดุกทะเลที่เลี้ยงในกระชัง. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 1 - 9.

งานวิจัยที่กำลังทำ

                1. รูปแบบการจัดการพ่อแม่พันธ์ปลาดุกทะเล (Plotosus canius) เพื่อการเพาะเลี้ยง. ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 333,000 บาท

                2. โครงการพัฒนารูปแบบการจับและลำเลียงพ่อแม่ปลาดุกทะเลที่จับจากธรรมชาติเพื่อการเพาะเลี้ยงจากภูมิปัญญาการเหยียบรูปลาดุกทะเล. ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 197,800 บาท

                3. การผลิตน้ำทะเลแห้งโดยใช้น้ำทิ้งจากการทำนาเกลือสมุทร ทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณ 320,000 บาท