การจัดการความรู้


# บทความ ไฟล์
1 KM การจัดการความรู้ 2563

2 การบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

3 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การบูรณาการศาสตร์เพื่อการจัดการความรู้แหล่งวัฒนธรรมทางการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4 ภาพรวมทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2561-2563

5 แผนบริหารงานวิจัยการจัดกิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๖๒

7 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

8 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

9 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรระดับอุดมศึกษาตามแนวปฎิบัติ

10 คู่มือ KM ประเด็น การเผยแพร่ผลงาน

11 การจัดการความรู้ การพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”ประจำปีการศึกษา 2558