คลังเก็บป้ายกำกับ: การปลูกพืชแบบผสมผสาน

ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุภาวดี เกษตรกรดีเด่นปี 2548

โครงการ การจัดการทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร “สืบสานโครงการตามพระราชดำริ”

Local Agro – Tourism Trail Planning “Project Inheriting Tour”

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  :     ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุภาวดี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2548

สถานที่ตั้ง :   บ้านเลขที่  55  หมู่  2  ตำบลบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

ประเภท : ไร่นาสวนผสม

คณะผู้ติดต่อ/ผู้ปรสานงาน  :   นางสุภาวดี  ปิยนุสรณ์

ลักษณะกลุ่ม  :  ศูนย์เรียนรู้เจ้าของคนเดียว

วันเวลาที่ให้บริการ  :      เปิดทุกวัน  แต่ควรโทรประสานงานก่อน

ประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงาน  :  หลังจากจบการศึกษาแล้วคุณสุภาวดีไม่ได้ศึกษาต่อ เพราะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ประกอบกับลุงไม่มีบุตร จึงได้ขอกับพ่อแม่มาเลี้ยงดู  และได้ช่วยเหลือคุณลุงทำงานด้านเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงา  ซึ่งเป็นอาชีพหลัก  แต่มักได้ผลผลิตน้อย เพราะน้ำท่วมขัง เนื่องจากสภาพพื้นที่ทำนาเป็นที่ลุ่มจึงประสบปัญหาในการทำการเกษตรทุกปี  ต่อมาปี พ.ศ. 2537  ทางราชการได้จัดทำโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) และคุณลุงได้มอบที่ดินให้ 1 แปลงเป็นพื้นที่  10  ไร่  จึงได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและสินเชื่อ มีการปรับสภาพพื้นที่โดยเน้นร่องสวน ปลูกไม้ผล  พืชผัก เลี้ยงสัตย์ปีก  และการเลี้ยงปลาในร่องสวน ซึ่งในการเข้าร่วมโครงการมีแรงจูงใจดังนี้

ไม้ผลในสวน

1. เพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การทำเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต (คปร.) ปี 2537 โดยสนับสนุนทั้งปัจจัยการผลิตและสินเชื่อในการลงทุน

3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อความแปรปรวนของราคาผลผลิต (ราคาข้าว)

4. สภาพพื้นที่เหมาะสมต่อการจัดทำแปลงไร่นาสวนผสม

5. การทำกิจกรรมทางการเกษตรที่มีหลากหลาย ทั้งการปลูกไม้ผล  พืชผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ ควบคู่กันไปทำให้ช่วยครอบครัวและฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตร

6. ทำให้มีรายได้หมุนเวียนทั้งรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายได้รายปี

ร่องสวนมะพร้าว

ลักษณะมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ :    เกษตรกรดีเด่นปี พ.ศ. 2548

การบวนการผลิต :  กิจกรรมการเกษตรในไร่สุภาวดี สามารถเดินศึกษาได้ด้วยตนเอง ตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.นาข้าว โดยวิธีหว่านตม และปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด ในการปรับปรุงดินใว้สำหรับจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน

2. ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นตามร่องสวน และพื้นที่ว่าง

3. เลี้ยงสัตว์ปีก เพาะพันธ์ไก่พื้นเมืองและไก่ชน

4.เลี้ยงสัตว์น้ำ ในร่องสวน ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาดุก

ประตูทางเข้าไร่

3-30-2014 9-38-34 PM

ทางเดินเข้าไปชมภายในไร่ มีการปลูกมะขาม เพื่อการเก็บยอดขาย และชั้นในมีการปลูกชะอมเป็นแนว มีการตัดอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม

3-30-2014 9-39-07 PM

ทางเข้าไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ ใช้ในการจัดอบรมหรือที่รับรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงาน

3-30-2014 9-39-34 PM

ภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้มีเอกสารในการให้ผู้เข้ามาศึกษาได้อ่านและมี ข้อมูลเบื้องต้นให้ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

3-30-2014 9-39-58 PM

 

บรรยากาศโดยรอบ

3-30-2014 9-40-25 PM

องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์/กลุ่ม :  องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบผสมผสาน ที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวแบบหมุนเวียนที่สามารถทำรายได้ทุกวัน การใช้พื้นที่ในการปลูกพืชที่เหมาะสมและคุ้มค่า รวมถึงความสวยงามในการทำการเกษตรแบบผสมผสานกับการเลี้ยวปลา

ประเด็น/เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับการสืนสานหรือแนวคิดเศรษกิจพอเพียง :    ศูนย์การเรียนรู้ไร่สุภาวดีได้น้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ในการจัดสรรพื้นที่ในการทำการเกษตรให้เหมาะสม มาใช้ในการทำไร่นาสวนผสม  และยังได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลรักษา บำรุงพืชในการใช้เกษตรแบบอินทรีย์

สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว :   สามารถเข้าเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง โดยพื้นที่ของไร่มีการจัดสรรพื้นที่ได้เหมาะสมสวยงาม และร่มรื่น

3-30-2014 9-40-42 PM

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS