ประวัติผู้ร่วมวิจัย

ผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ :

๑ อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ หัวหน้าโครงงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ.(ประมง), วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลงานและประสบการณ์การทำงาน
๑) การจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำท้องถิ่น กรณีศึกษา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์, นวรัตน์ ประทุมตา, ศิริวรรณ แดงฉ่ำ, วนิดา มากศิริและทิพย์สุดา ชงัดเวช. (๒๕๕๒). ใน รายงานการประชุมวิชาการของเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๒. เรื่อง เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤตชาติ. (๒๙๓-๒๙๙)
๒) การเปรียบเทียบระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ มนัญญา ปริยวิชญภักดี. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒.
๓) ระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : การจัดการผลผลิตและศัตรูพืช. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ มนัญญา ปริยวิชญภักดี. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๒.
๔) สถานการณ์การทำประมงเคย ใน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์.นำเสนอภาคบรรยาย ใน การประชุม วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งที่ ๑ ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๐ ณ ห้องวิทยาภิรมย์ ๒ อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑.
หน่วยงานต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ มือถือ ๐๘-๖๗๘๕-๑๖๒๔ อีเมล์ runchoo@hotmail.com,
runchoo@gmail.com

๒ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลงานและประสบการณ์การทำงาน
๑)ปัจจัยเชิงสาเหตุต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๔๘ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี)
๒)การจัดการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรประจำท้องถิ่น : กรณีศึกษา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ทุน สกอ. ปี ๒๕๕๐)
๓)มาตรฐานและตัวบ่งชี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๓)
หน่วยงานต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๓๐๘ มือถือ ๐๘-๙๑๕๒-๐๑๕๒ อีเมล์ Nawapra@gmail.com

๓ ดร. เชิดชัย ธุระแพง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด.(การจัดการเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน่วยงานต้นสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ๔๖หมู่๓ ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี๗๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๑ ต่อ ๓๑๐๒ โทรสาร ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐-๗ ต่อ ๓๑๐๑ มือถือ ๐๘-๑๗๐๕-๐๙๙๔
อีเมล์ trpcherd@yahoo.com

๔ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ. (เกษตรศาสตร์)เกียรตินิยมอันดับ 2, วท.ม. (เกษตรศาสตร์), วท.ด. (พืชสวน).
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลงานและประสบการณ์การทำงาน
๑)การเปรียบเทียบระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ มนัญญา ปริยวิชญภักดี. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒.
๒)ระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : การจัดการผลผลิตและศัตรูพืช. ศิริวรรณ แดงฉ่ำ จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ มนัญญา ปริยวิชญภักดี. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๒.
๓)ผลของวัสดุห่อและระยะการห่อต่อคุณภาพของผลชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง.(๒๕๕๓) ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อนุวัฒน์ บุญเรือง และวัฒธนชัย มีฉวี. โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา. ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓.
๔)ศิริวรรณ แดงฉ่ำ วรรณา กอวัฒนาวรานนท์ อุทัยทิพย์ จันทร์นวล และอนันต์ พัดทรัพย. ์ ๒๕๕๔. การศึกษาเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน ๗๐ ในจังหวัดเพชรบุรี. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน การประชุมวิชาการงานวิจัย ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
หน่วยงานต้นสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ มือถือ ๐๘-๙๔๙๒-๖๔๒๐ อีเมล์ sdangcham@yahoo.com,siriwan@pbru.ac.th

๕ อาจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี
วุฒิการศึกษาสูงสุด วศ.ม.(เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
๑)ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ กับน้ามันแก๊โซฮอล์ ๙๑ สาหรับรถยนต์ขนาดเล็ก. การประชุมสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ Phuket Orchid Resort and Spa จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานต้นสังกัด วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๓๐๐ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๓๐๘ มือถือ ๐๘-๖๖๓๖-๑๖๙๘ อีเมล์ kangsadan_d@hotmail.com

๖ อาจารย์สาธิต บุญน้อม
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผลงานและประสบการณ์
๑).Musig, Y. and S. Boonnom. 1998. Low Salinity Culture of Penaeus monodon Fabricius and Its effect on The Environment. Abstrac. Peper presented at the Fifth Asian Fisheries Forum: International Conference on Fisheries and Food Security Beyond the Year 2000. November 11-14, 1998.
๒)Musig, Y. and S. Boonnom. 1998. Low salinity culture of Penaeus monodon Fabricius and its effect on the environment. In Flegel TW (ed) Advances in shrimp biotechnology. National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, Bangkok.
๓) Low Salinity Culture of Penaeus monodon Fabricius and Its effect on The Environment. 1998. Musig, Yont presented at the Fifth Asian Fisheries Forum: International Conference on Fisheries and Food Security Beyond the Year 2000. November 11-14, 1998.
๔) Areechon, N., Thaitoungchin, C., Yoongpundh, R. and S. Boonnom. 2003. Functions of Antioxidant Vitamins in Tilapia Broodstock Nutrition. DSM Nutritional Products The 9th Aquaculture Conference Asia Pacific. November 20, 2003, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand. 100 p.
๕). Functions of Antioxidant Vitamins in Tilapia Broodstock Nutrition. 2003. Areechon, Nontawith. DSM Nutritional Products The 9th Aquaculture Conference Asia Pacific. November 20, 2003, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand.
๖).ฉัตรไชย ไทยทุ่งฉิน นนทวิทย์ อารีย์ชน ส่งศรี มหาสวัสดิ์ เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ และ สาธิต บุญน้อม. 2549. บทบาทของ วิตามินซีและวิตามินอีต่อการสืบพันธุ์ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus). การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
๗).Thaitoungchin, C., Areechon, N., Mahasawas, S., Yoongpundh, R. and S. Boonnom. 2006. Role of Vitamin C and E on Reproduction of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus) The Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference. February 1-4, 2006, Bangkok, Thailand.
หน่วยงานต้นสังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ติดต่อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๓ ต. สามพระยา อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๙๔๐๓๗ โทรสาร ๐๓๒-๕๙๔๐๓๗ อีเมล์ g43stb@gmail.com or g43stb@yahoo.com or
bsathit@su.ac.th

๗ อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยงานต้นสังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๖๙ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๖๙ มือถือ ๐๘-๙๒๕๙-๕๑๒๐ อีเมล์ attapap@hotmail.com

๘ อาจารย์มธุรส ปราบไพรี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ), ประกาศนียบัตรการอบรม Tourism Management and Development, Singapore, ศศ.ม.(การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หน่วยงานต้นสังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๖๘ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๖๘ มือถือ – อีเมล์ :maturee@yahoo.com

๙ ดร.ชมดาว ขำจริง
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.บ. (พืชสวน), วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช), วท.ด. (เทคโนโลยีการเกษตร).มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผลงานและประสบการณ์การทำงาน -
หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ โทรสาร ๐๓๒-๔๙๓๒๗๐ มือถือ ๐๘๖-๑๗๐๒๖๖๗ อีเมล์ : yoying_dao@hotmail.com

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


2 − = one

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ความร่วมมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันตก

EmailEmail
PrintPrint