สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัวหวัดเพชรบุรี เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อขอบคุณที่อนุเคราะห์สถานที่สอบ


วันที่30 พฤศจิกายน 2561  ในนามของสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเพชรบุรี เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อขอบคุณที่อนุเคราะห์สถานที่สอบและมอบของที่ระลึกแก่คณบดี