องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร


คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ สวทช. จัดอบรมหลักสูตรองค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร” ให้กับเกษตรกรผู้สนใจการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบุรี ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณห้อง 19313 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “องค์ความรู้ด้านการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร” จัดขึ้นตามความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัย การบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการยกระดับการผลิตพืชผักในระบบอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่การผลิตของจังหวัดเพชรบุรีให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุน สร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรกรและพัฒนาจุดเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีในวงกว้าง ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีหันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อให้มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ออกจำหน่ายสู่ตลาดมากขึ้น

ในการอบรมได้มีการบรรยายในหัวข้อไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการใช้ไส้เดือนฝอยและชีวภัณฑ์ต่างๆ ควบคุมแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร และ ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ