เกษตรปัจฉิม ศิษย์ลาครู และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน


       คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "เกษตรปัจฉิม ศิษย์ลาครู และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน"
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ของคณะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปี 2566 


 


 
 
 
 
 
 
 
ิ