รศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำรา/เอกสารการสอน

  1. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล. (2561). การคำนวณทางวิทยาศาสตร์อาหารด้วย Excel. กรุงเทพฯ:           โอเดียนสโตร์, 358 หน้า.
  2. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล (2560). เอกสารคำสอน รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  3. จินตนา วิบูลย์ศิริกุล. (2552). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการวิเคราะห์อาหาร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายวิชาที่สอน 2/2561

  1. จุลชีววิทยาทางอาหาร
  2. สถิติและการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  3. การแปรรูปอาหาร 2
  4. อาหารเพื่อสุขภาพ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Agricultural Science) from Kyoto University, Japan,                             in 2008             

M.S. (Food Science) from Rutgers University, New Jersey, U.S.A,                   in 2003

วท.บ. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   ปี 2540

ผลงานวิจัย/บทความวิจัย/บทความวิชาการ

Wiboonsirikul, J.; Adachi, S. A review: Extraction of functional substances from agricultural   products or by-products by subcritical water treatment. Food Sci. Tech. Res. 2008, 14, 319-328. 

Wiboonsirikul, J.; Shigeru, H.; Tsuno, T.; Kimura, Y.; Adachi, S. Production of functional substances from black rice bran by its treatment in subcritical water. LWT—Food Sci. Technol. 2007, 40, 1732-1740.

Wiboonsirikul, J.; Kimura, Y.; Kadota, M.; Morita, H.; Tsuno, T.; Adachi, S. Properties of extracts from defatted rice bran by its subcritical water treatment. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 8759-8765.

Wiboonsirikul, J.; Khuwijitjaru, P.; Kimura, Y.; Morita, H.; Tsuno, T.; Adachi, S. Production and optimization of the extract with high phenolic content and radical scavenging activity from defatted rice bran by subcritical water treatment. Jpn. J. Food Eng., 2007, 8(4), 311-315.

Wiboonsirikul, J.; Kimura, Y.; Kanaya, Y.; Tsuno, T.; Adachi, S. Production and characterization of functional substances from by-product after rice bran oil and protein production by subcritical water treatment. Biosci. Biotech. Biochem., 2008, 72(2), 384-392.

Hata, S.; Wiboonsirikul, J.; Maeda, A.; Kimura, Y.; Adachi, S. Extraction of defatted rice bran by subcritical water treatment. Biochem. Eng. J., 2008, 40, 44-53.

Wiboonsirikul, J.; Sakai, Y.; Hosoda, A.; Morita, H.; Kimura, Y.; Taniguchi, H.; Tsuno, T.; Adachi, S. Mutagenicity of the extract from defatted rice bran by subcritical water treatment. Jpn. J. Food Eng. 2008, 9, 75-78.

Wiboonsirikul, J., Nakasawa, R., Kobayashi, T., Morita, H., Tsuno, T., Adachi, S. Suppression of the oxidation of methyl linoleate encapsulated with the extract from defatted rice bran by a compressed hot water treatment. Eur Food Res Technol., 2008, 228, 109-114.

Wiboonsirikul, J. & Adachi, S. A review: Extraction of functional substances from agricultural   products or by-products by subcritical water treatment. Food Sci. Tech. Res. 2008, 14, 319-328. 

Kataoka, M., Wiboonsirikul, J., Kimura, Y., & Adachi, S. Properties of Extracts from wheat bran by subcritical water treatment. Food Sci. Technol. Res., 2008, 14(6), 553-556..

Viriya-Empikul, N., Wiboonsirikul, J., Kobayashi, T., & Adachi, S. Effects of Temperature and Flow Rate on Subcritical –water Extraction from Defatted Rice Bran. Food Sci. Technol. Res. 2012, 18(3), 333-340.

Murayama, Y., Wiboonsirikul, J., Khuwijitjaru, P., Kobayashi, T., & Adachi, S. Antioxidant Characteristics of Extracts from Cereal Residues by Their Subcritical Water Treatment. J Oleo Sci., 2012, 61(9), 465-468.

Wiboonsirikul, J. Mori, M., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. Properties of extract from okara by its subcritical water treatment. Int. J. Food Prop., 2013, 16(5), 974-982.

Wiboonsirikul, J., Nakata, K., Kobayashi, T., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. Degradation of disaccharides containing two glucoses units in subcritical water. Asia-Pac. J.Chem. Eng., 2015, 10(5) : 681-686.

Klinchongkon, K., Khuwijitjaru, P., Wiboonsirikul, J., Adachi, S. Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. J. Food Proc. Eng.., 2015, doi: 10.1111/jfpe.12269

Wiboonsirikul, J. Differentiation between adulterated and non-adulterated palm sap using physical and chemical properties combined with discriminant analysis. Int. Food Res. J., 2016, 23(1) : 61-67.

Wiboonsirikul, J., Watanabe, Y., Omori, A., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. Antioxidative properties of stearoyl ascorbate food matrix system. J.Oleo sci., 2016, 65(6) : 487-492.

Watanabe, Y., Khuwijitjaru, P., Hamai, Y., Wiboonsirikul, J., Adachi, S. 2016. Antioxidative property of acyl ascorbate in cookies containing iron. Jpn J. Food Eng., 17(2) : 77-81.

Wiboonsirikul, J. Extraction of antiradical substances from mulberry leaves by subcritical water treatment. National Conference on Grassroots Economic Development: Creative Economy Oriented for Research Network  Universities 2010, Kosa, Khonkhen, Thailand. (Oral presentation)

Wiboonsirikul, J. Measurement of oil oxidative stability under accelerating conditions using conductivity methods.  The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University, 2010. Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom, Thailand. (Oral presentation)

Keowsawat, P., Wiboonsirikul, J., Kanahna, R., & Keowsawat, P. Transmission and reflection coefficients of pure and impure palmyrah palm juice. Proceeding in ICEAST-2012. (Oral presentation).

Wiboonsirikul, J., Kaewsawang, A., Kaewsawad, P., & Kanana, R.Changes in physical and chemical properties of palmyrah palm Burapa University International Conference, 2013 (Poster presentation)

Kanahna, R., Keowsawat, P., Wiboonsirikul, J., & Promwong, S. (2013). Microwave and Chemical Properties of Ready-to-Drink Palmyrah Palm Juice. 2nd Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation. August 5-7, 2013. (Poster presentation).

Wiboonsirikul, J & Adachi, S. Antioxidative properties of mulberry leaves treated with subcritical water. Proceedings of the 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT 2014 Symposium on Agricultural and Food Chemistry. (Poster presentation).

Jintana Wiboonsirikul. (2018). Degradation kinetics of butterfly pea extract dried with sugar. The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference. December 4th, 2018. (Oral presentation).

พรชนก ชัยชนะ และ จินตนา วิบูลย์ศิริกุล. คุณภาพเนื้อตาลสุกหลังการพาสเจอไรซ์. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (นำเสนอโปสเตอร์).

จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และ พยงค์ น้อยคล้าย. (2560). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อตาลสุกด้วยเครื่อง      ยีตาล-สลัดน้ำ. การประชุมวิชาการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Symposium 2017). 23 สิงหาคม 2560. (นำเสนอภาคโปสเตอร์).

จินตนา วิบูลย์ศิริกุล และ พยงค์ น้อยคล้าย. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อตาลจากผลตาลสุก. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”. 4 ธันวาคม 2561 (นำเสนอภาคบรรยาย).

 ประสบการณ์การทำงาน

2540-2541      พนักงานวิจัยและพัฒนา บริษัทยูนิแชมป์ จำกัด. กรุงเทพ

2546-ปัจจุบัน        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร. คณะเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

ประสบการณ์การอบรม

 

1. ประกาศนียบัตร หลักสูตร การกาหนดกระบวนการให้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ โดย สถาบันอาหารและภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 8-10 กันยายน 2554

2. ประกาศนียบัตร หลักสูตร Train the Trainer ด้านมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000) โดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI), 8-12 กรกฎาคม 2556.

 

3. ประกาศนียบัตร หลักสูตร ผู้ควบคุมการผลิต (Retort Supervisor) ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด. โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 20-24 กรกฎาคม 2558.

4. วุฒิบัตร หลักสูตร การเสริมทักษะการวินิจฉัยสถานประกอบการภายใต้โครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 8-10 ตุลาคม 2558

5. ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ข้อกาหนดมาตรฐานสากลสาหรับห้องปฏิบัติการ : ISO/IEC 17025 โดย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 7-8 กรกฎาคม 2559. 6.ประกาศนียบัตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมทักษะและเทคนิคการทดสอบทางเคมีและทางจุลชีววิทยาตามหลักสากล. โดย สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 20-22 ธันวาคม 2559

 

ประสบการณ์การสอน/วิชาที่เคยสอน

1.วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น

2.การแปรรูปอาหาร 1

3.การแปรรูปอาหาร 2

4.จุลชีววิทยาทางอาหาร

5.ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร

6.เคมีอาหาร

7.หลักการวิเคราะห์ในอาหาร

8.กฏหมายและมาตรฐานอาหาร

9.สถิติและการวางแผนการทดลอง

10. อาหารเพื่อสุขภาพ

การติดต่อ

  • ห้องทำงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  • โทรศัพท์ 0875492558
  • Email: wiboonsirikul@yahoo.com