กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔
-----------------------------------
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย(ค่าบำรุงการศึกษา) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และ
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ดังเอกสารต่อไปนี้


ดาวน์โหลดประกาศ

 


ไฟล์เอกสารแนบ : คลิกดาวน์โหลดเอกสาร