สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัวหวัดเพชรบุรี เข้าพบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อขอบคุณที่อนุเคราะห์สถานที่สอบ


On November 30, 2018, on behalf of the Office of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Phetchaburi Province. met with the Dean of the Faculty of Agricultural Technology Phetchaburi Rajabhat University to thank you for helping the exam venue and giving souvenirs to the dean.

    slot deposit pulsa