ตารางกิจกรรมและกำหนดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563