คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เนื่องในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

                  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.59 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ท่านรองศาสตราจารย์

ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ได้เข้าร่วมในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงามรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วม


                 โดยในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

          ชั้นมหาวชิรมงกุฎ                           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง

          ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก                 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์

          ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ทองนิล

                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ  บัวเขียว

                                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย คอนจอหอ