นักศึกษาขั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาตร์ ฝึกปฎิบัติการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเคี่ยวตาลให้กับเกษตรกรบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


 

วันที่ 24 ธ.ค.66 นักศึกษาขั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเกษตรศาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชางานช่างเกษตรเบื้องต้น ฝึกปฎิบัติการปรับปรุงและซ่อมแซมเตาเคี่ยวตาลให้กับเกษตรกรบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี