นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตชมพู่ ฝรั่ง ละมุด กล้วยหอมทอง และมะนาว ณ แปลงไม้ผลของคุณสอิัง น้อยคำ


 


         วันที่ 23 ธ.ค.66 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ที่ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา "การผลิตไม้ผล" ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการผลิตชมพู่ ฝรั่ง ละมุด กล้วยหอมทอง และมะนาว ณ แปลงไม้ผลของคุณสอิัง น้อยคำ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี