นักศึกษาขั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาตร์ เรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตาลโตนด ณ แปลงตาลโตนด บ้านโป่งสลอด


      วันที่ 22 ธ.ค.66 นักศึกษาขั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด เรียนรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตาลโตนด ณ แปลงตาลโตนด บ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี