คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
            ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อรับนักศึกษาปีการศึกษา 2568 จำนวน 4 สาขาวิชาได้แก่

  1. 1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  2. 2. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  3. 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  4. 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

             โดยในการปรับปรุงหลักสูตร ต้องมีกิจกรรมการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis) เพื่อประกอบการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้ตลาดแรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดให้มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(stakeholder analysis) เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรุบปรุงหลักสูตรโดยมีการวิพากษ์หลักสูตรเมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom