กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่


กำหนดการและรูปแบบกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563