ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 2
ประจำปีการศึกษา 2564

-----------------------------

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 1640/2560 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และหมายเลข 2 โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์แบบมีโครงสร้าง

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาขั้นตอนและวิธีการสอบคัดเลือกได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 3
 

 

http://mis.pbru.ac.th/admission/doc/64201221191310.pdf