นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว


นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

              อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว ที่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

              สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ในระดับท้องถิ่น เป็นโครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มุ่งเน้นให้สัตว์เลี้ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า