MOU การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม


 

MOU การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม แหล่งรวบรวมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาและนวัตกรรมทางการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center หรือ AIC)” จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน 6 ภาคี คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการ และภาคเอกชน โดยมีรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของจังหวัดเพชรบุรี มีหน้าที่เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด เป็นสถานที่บริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร จัดอบรมเกษตรกร แหล่งเรียนรู้ และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ออกแบบ และจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร รวมถึงประสาน อำนวยการ ขับเคลื่อน กำกับ และติดตามประเมินประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนา เสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนระดับประเทศและระดับโลก ในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัด และภูมิภาค และเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัด # รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

>> คลิกอ่านเพิ่มเติม <<

    slot88