เกษตรกรชาวนากเกลือ 7 จังหวัด เข้าอบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน


เกษตรกรชาวนากเกลือ 7 จังหวัด เข้าอบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน

เกษตรกรชาวนากเกลือ 7 จังหวัด เข้าอบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน
ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่องมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล ที่สถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติจัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)เป็นประธานเปิดการอบรม

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 7 จังหวัดที่มีการผลิตเกลือทะเล ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และปัตตานี โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกลือทะเลธรรมชาติ และมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับการทำนาเกลือทะเล โดยมี ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กล่ำสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการยกระดับการผลิตเกลือทะเลไทยให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันฏ และนำเสนองานสร้างสรรค์ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าเกลือทะเลเป็นของที่ระลึกจากเกลือใส่กรอบรูป ชิ้นงาน “เกลือปั้น เพชรสมุทรคีรี” Klae Pun Phet Samut Kiri Art of Salt
ทั้งนี้ การยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน เป็นมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลทั้งระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการภายใต้บทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรการเกษตรกรระดับชาติ ในฐานะที่พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตเกลือทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมุ่งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ

>> อ่านเพิ่มเติม <<

    slot pulsa tanpa potongan