คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ไตรมาส 3 พ.ศ. 2567


 

          วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานศูนย์ AIC และศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ด้านเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะฯ เข้าร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ไตรมาส 3 พ.ศ. 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงบริการของรัฐ และได้รับบริการอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

         ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่