คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม PBRU DNA ให้แก่นักศึกษาใหม่ 2567


              เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดของวิศวกรสังคม  ทักษะวิศกรสังคม และเครื่องมือของวิศวกรสังคม  แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและเสริมสร้างทักษะ PBRU DNAแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์กรกรต เจริญผล เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ในครั้งนี้