คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืนชุมชนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืนชุมชนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 

              ในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจำรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ลงพื้นที่ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินกิตกรรม 1 คณะ 1 อำเภอ ซึ่งเป็นพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนใน ต.บางครก โดยมี คุณปัญญา จอมเพชร เกษตรอำเภอบ้านแหลม
และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกันหาลืมแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชุมชน