โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566

               ผศ.ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเลไทย (AIC เพชรบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2566  โดยจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการใน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2566" ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน