ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566